Everything big starts smallDebraLmemeeverythingbigstartssmall